Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2562
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านทุจริต
ตรวจเยี่ยมชมศูนย์วิจัยดอยพระบาท
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
รับบริจาคโลหิต
Big Cleaning Day @ LPCH
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2562
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 (กรณีปกติ)
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
อบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง ด้านการพูด การกลืนเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
อบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 2
อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเชี่ยวชาญล้างไตทางช่องท้อง
อบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง
ร่วมการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกบูทความรู้โรคมะเร็ง วันสตรีสากล 2562
รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste 2562
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ จังหวัดพิษณุโลก
อบรม Clinical Palliative Care for Community
ประชุมวิชาการครบรอบ ๒๐ ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับประกาศนียบัตร สาขาการสอน การพยาบาลเฉพาะทางสาขาโรคมะเร็ง
อบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมปฏิบัติภารกิจวิทยากรจิตอาสา 904
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจำปี 2562
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)
อบรมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน
ร่วมยินดีครบรอบ 34 ปี เปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดงาน“ วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”ครั้งที่ 1 (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง หลักสูตร 3 วัน
อบรมการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง
ออกบูธความรู้สุขภาพ ลานคนบ่าเก่า
ออกหน่วยแพทย์และพยาบาลรับเสด็จฯ
ร่วมพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้อนรับม.ขอนแก่นศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็ง
ออกหน่วยบริการสุขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ออกหน่วยปฐมพยาบาลพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ
อบรมการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
LPCH SPORT DAY 2018
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตรวจราชการ พิษณุโลก
ส่ง.ความ.สุข. แก่ผู้ป่วยและญาติ
ออกหน่วยบริการความรู้มะเร็งเต้านม
Kick Off ลดการใช้ถุงพลาสติก
ร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14
จิตอาสา พัฒนาสายน้ำ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...