Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวมอบใบประกาศนียบัตรฯ
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ
ข่าวอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน
ฝึกภาคปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ร่วมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์
สนับสนุนผลผลิตสับปะรด
ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19
สรพ.เยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง
รับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ร่วมประชุมวิชาการ NPHC 2018
อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561
ร่วมพิธีเวียนเทียนนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2561
ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
มะเร็งลำปางอบรม R2R
ข่าวมอบใบประกาศนียบัตรฯ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
นำเสนอผลงานวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน JCON 2018
อบรมการสร้างนวัตกรรมชีวการแพทย์
อบรมเก็บกู้ยาเคมีบำบัด
กิจกรรมกีฬากระชับมิตร
อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง
กิจกรรมลดพุง ลดโรค
อบรมเครือข่ายแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอนเต้า
รับรางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9
อบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS
วางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รองอธิบดีตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง
เปิดสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2
ร่วมออกบูธ “ลานคนบ่าเก่า จาวลำปาง” ครั้งที่ 2
รพ.มะเร็งลำปางรดน้ำดำหัว สวัสดีปี๋ใหม่เมือง
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพยาบาลอาวุโส
รพ.มะเร็งลำปาง “รดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย”
มะเร็งลำปางแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคมะเร็งกับรพ.อุตรดิตถ์
ร่วมงานวันจักรี 2561
ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน 2561
รับบริจาคโลหิต แขวงทางหลวงชนบทลำปาง
อบรมอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
รพ.มะเร็งลำปาง ร่วมงานคัดกรองป้องกันมะเร็งเต้านม
รพ.มะเร็งลำปาง อบรมให้คำปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ร่วมประชุม ASEAN Collaborative Training on Cancer
รพ.มะเร็งลำปาง อบรมการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะ Sepsis
มหกรรม PCT – RDU ปี 1 รพ.มะเร็งลำปาง
ประชุม HA National Forum
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากคณะกรรมการโครงการ Energy Management System เรื่อง นโยบายประหยัดพลังงาน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี 2560
IARC ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนจัดทำทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...