Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบริจาคโลหิต
ข่าวร่วมจัดนิทรรศการโครงการ ลำปาง นครแห่งจักรยาน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ข่าวอบรม
ข่าวบริจาคโลหิต
ข่าวประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2558
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัด โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการฯ ในพื้นที่ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
สธ. เตือนผู้ป่วยที่ไปฝังแร่รักษามะเร็งแบบถาวรจากต่างประเทศ เข้มงวดปฏิบัติตัวตามคำแนะนำแพทย์ พร้อมประสานรพ.ที่ฝังแร่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาลไทย
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รดน้ำดำหัวผู้ว่า ฯ
ถวายความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ในโครงการบรรพชาสามเณรฯภาคฤดูร้อน
โครงการฟื้นฟูจิตใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ข่าวประสานโครงการฯ
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร(OD) ประจำปี 2558
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการให้คำปรึกษาฯ
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปิดการอบรมหลักสูตรเคมีบำบัด
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 1
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง กระบวนการให้คำปรึกษากับบทบาทและสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง
ข่าวคณะดูงานจาก national cancer center ประเทศญี่ปุ่นดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม
ข่าวศึกษาดูงานด้านเคมีบำบัดโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day 2015)
อบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี
การประชุมแนวทางการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากรจังหวัดพะเยา
4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)
ร่วมงานวันรัฐพิธี วันยุทธหัตถี
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (รุ่นที่4)
รายชื่อผู้เข้าอบรม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)
ปิดรับสมัคร การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (10 วัน)
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดนิทรรศการในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง 2557
ข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งฯ
ข่าว บริจาควิกผมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
ข่าวโครงการ 5 ส.
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งฯ
ข่าวรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canreg 5
ข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงจังหวัดลำปาง
รองอธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
มะเร็งเต้านมยังครองแชมป์ในหญิงชาวลำปางอย่างต่อเนื่อง
ข่าวบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
วันพยาบาลแห่งชาติ
ข่าวบริจาคโลหิต โฮมโปร
ข่าวบริจาคโลหิต บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
ข่าวร่วมจัดนิทรรศการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ข่าวผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ผลการคัดเลือก บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปี 2557
ข่าวบริจาคโลหิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา
ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและการจัดการกับภัยพิบัติ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...