Lampang Cancer Hospital

ฝ่ายพัสดุ

ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุสำนักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เปลี่ยนยางรถยนต์
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา
ซ่อมเครื่องกำจัดความชื้น Air Dryer
ติดฟิล์มกรองแสงในห้องปฏิบัติงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
สเปค Softcon
แผนเงินบำรุง 2562
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุการแพทย์
เวชภัณฑ์ และวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศวัสดุการแพทย์
วัสดุงานบ้าน - ครัว
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 182 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัตถุไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ขออนุมัติดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 500mg/50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) (ค) ด้วยเงินบำรุง
ขออนุมัติดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) (ค) ด้วยเงินบำรุง
ขออนุมัติดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) (ค) ด้วยเงินบำรุง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้าน - งานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายงานขออนุมัติขอซื้อวัสดุการแพทย์
ขออนุมัติกำเนินการจ้างทำ Software ระบบเครื่อข่ายโรงพยาบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อ ๕๖ (๒)(ค) ด้วยเงินบำรุง
รายงานขออนุมัติชื่อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...