Lampang Cancer Hospital

ฝ่ายพัสดุ

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
การขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากวัสดุต่างๆ
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุสำนักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เปลี่ยนยางรถยนต์
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา
ซ่อมเครื่องกำจัดความชื้น Air Dryer
ติดฟิล์มกรองแสงในห้องปฏิบัติงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
สเปค Softcon
แผนเงินบำรุง 2562
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุการแพทย์
เวชภัณฑ์ และวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศวัสดุการแพทย์
วัสดุงานบ้าน - ครัว
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 182 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัตถุไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ขออนุมัติดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 500mg/50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) (ค) ด้วยเงินบำรุง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273