Lampang Cancer Hospital

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์


Date : 2019-08-20 22:26:07
IP : 171.4.243.140

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273