Lampang Cancer Hospital

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานเปล


Date : 2019-12-02 10:58:45
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273