Lampang Cancer Hospital

ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานเปล


Date : 2019-12-18 09:40:22
IP : 182.232.112.37

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273