Lampang Cancer Hospital

ประกาศ เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


Date : 2020-06-17 18:23:52
IP : 171.4.229.136

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273