Lampang Cancer Hospital

4 กุมภาพันธ์ “วันมะเร็งโลก” (World Cancer Day 2018) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก 2018

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2561) ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก”(World Cancer Day 2018 ) โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดอาหารต้านมะเร็ง การแสดงการออกกำลังกายจากหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลำปาง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งและสุขภาพ จากเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตลอดจนบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องโรคมะเร็ง สามารถนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง และครอบครัวเพื่อป้องกันโรคมะเร็งได้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน

                     นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า “โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางถึงร้อยละ 70 ของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 22 ล้านคนต่อปี ภายใน 20 ปีข้างหน้า

                     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559 คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับแรกจากสาเหตุการตายทั้งหมด ด้วยอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 113.7 ต่อประชากร 100,000 ราย รองลงมาเป็นอุบัติเหตุ และโรคหัวใจตามลำดับสำหรับภาคเหนือ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในภาคเหนือมีทั้งหมดประมาณ16,860 รายต่อปี โรคมะเร็งพบมากในเพศชายมากกว่าหญิง ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดโรคมะเร็งของภาคเหนือต่อปี เพศชายเท่ากับ 155.7 ต่อประชากร 100,000 ราย และในเพศหญิงเท่ากับ 143.7 ต่อประชากร 100,000 ราย สำหรับจังหวัดลำปางโรคมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับแรก เพศชายได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ (อัตราการเกิดเท่ากับ 37.8, 35.9 และ 13.2 ต่อ ประชากร 100,000 ราย ตามลำดับ) สำหรับเพศหญิงโรคมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก (อัตราการเกิดเท่ากับ 25.6, 20.2 และ 15.0 ต่อ ประชากร 100,000 ราย ตามลำดับ)

                     โรคมะเร็งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดลำปางได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ตรง มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม สำหรับมะเร็งที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนสามารถทำได้เหมือนกับประเด็นที่ใช้รณรงค์ในวันมะเร็งโลกในปีคือ “We can. I can.”

                     นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ด้วยองค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ(UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ เน้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้านโรคมะเร็ง และให้ประชาชนทุกคนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนรวมในการดำเนินการ ได้มีการรณรงค์ภายใต้ประเด็น“We can I can” (พวกเราทำได้ ฉันก็ทำได้) เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ป้องกันและต่อสู้กับโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการดูแลทางด้านสุขอนามัยภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็ง รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพ “World Cancer Day 2018” ขึ้น โดยเน้นหลัก 3 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารต้านมะเร็ง การแสดงการออกกำลังกายจากหน่วยงานสถานศึกษาและองค์กรต่างๆในจังหวัดลำปาง รวมทั้งชมนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งและสุขภาพ จากเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้านโรคมะเร็ง และสามารถนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองและครอบครัวเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งต่อไป

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...