Lampang Cancer Hospital

อบรมอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” โดยมี นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.กฤตน ชมพูรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการอบรมฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร และผู้ประกอบการหอพักบริเวณพื้นที่บ้านท่าเดื่อ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 76 คน


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...