Lampang Cancer Hospital

อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รอบที่ 2 พร้อมนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้ดำเนินการตามข้อสั่งการจากการตรวจเยี่ยม รอบที่ 1 ครบทุกประเด็น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์น่าพอใจ อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้จะมีการนำระบบนัดหมายผู้ป่วยออนไลน์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการและลดความแออัดของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th