Lampang Cancer Hospital

อบรมการสร้างนวัตกรรมชีวการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างนวัตกรรมชีวการแพทย์ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลที่สนใจและมีการวางแผนพัฒนางานวัตกรรมของหน่วยงาน โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณนฤมล รัตนากรพันธุ์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th