Lampang Cancer Hospital

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเรื่อง “การฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)” ให้กับบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ประธานคณะกรรมการ PCT และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง รองประธานคณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...