Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรมชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจไทยยั่งยืน : Northern Cultural Fair to Thailand 4.0 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์วิถีวัฒนธรรมของภาคเหนือ ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th