Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ข่าวอบรมเครือข่ายแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่น 2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และการอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลผู้ป่วยประคับประคองระดับชุมชน (4 สัปดาห์) รุ่นที่ 2 ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับกรมการแพทย์ โดยมี รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 กว่า 200 คน
การอบรมดังกล่าวแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และภาคปฏิบัติแบ่งเป็นรุ่นย่อย จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 27 กรกฎาคม 2561 และ ระหว่างวันที่ 14 – 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นหนึ่งในแหล่งฝึกของหลักสูตรดังกล่าว


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th