Lampang Cancer Hospital

ประชุมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย(ENV) และ 5ส. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2561 เพื่อทบทวนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...