Lampang Cancer Hospital

ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดตาก

นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 2 (กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากโรงพยาบาลตากสินมหาราช และโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...