Lampang Cancer Hospital

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในนามผู้อำนวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถปฏิบัติได้จริงตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมกันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยดังกล่าว ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 3 สิงหาคม 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...