Lampang Cancer Hospital

อบรม Management in Non Small Cell Lung Cancer

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมวิชาการเรื่อง Management in Non Small Cell Lung Cancer ให้กับแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวนกว่า 95 คน โดยมีแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 17 สิงหาคม 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...