Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทอดกฐินสามัคคี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะศรัทธาชาวบ้านท่าเดื่อ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดอุทุมพร (บ้านท่าเดื่อ) ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดอุทุมพร สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ตลอดจนเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดอุทุมพร (บ้านท่าเดื่อ) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 27 ตุลาคม 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th