Lampang Cancer Hospital

รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตามโครงการ “จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กรในจังหวัดลำปางจำนวน 13 แห่ง ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรปลอดโฟม ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...