Lampang Cancer Hospital

บันทึกข้อตกลง MOU ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการด้านบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง กับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...