Lampang Cancer Hospital

อบรมพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเคมีบำบัด ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ทั้งยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ กำหนดการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติงานด้านเคมีบำบัดของโรงพยาบาล จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากที่ปรึกษากฎหมายสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นักวิชาการอิสระ , โรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...