Lampang Cancer Hospital

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมบุคลากรทางการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...