Lampang Cancer Hospital

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะบุคลากรและผู้เข้ารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ ทางเดินหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...