Lampang Cancer Hospital

อบรม Clinical Palliative Care for Community

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง เขตบริการสุขภาพที่ 1 เรื่อง “อบรม Clinical Palliative Care for Community” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ และมีแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมวิสัญญีวิทยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงาน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าการร่วมอบรมฯได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 95 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...