Lampang Cancer Hospital

ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 28 คน และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 คน ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ระหว่างวันที่ 11– 15 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...