Lampang Cancer Hospital

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 (กรณีปกติ)

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1(กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...