Lampang Cancer Hospital

จิตอาสาบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปฏิบัติงานจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กลุ่ม 10B ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้แก่ ข้าราชการพลเรือน พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ , ในพื้นที่สพป.เขต 1–3 , สพม.เขต 35 และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รวมจำนวน 3,200 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...