Lampang Cancer Hospital

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านโรคมะเร็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มะเร็งลำปางและนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านโรคมะเร็งการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย งานทะเบียนมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยมีนายแพทย์นพปฎล พรรณราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ให้การต้อนรับในวันที่ 5 มิถุนายน 2562Date : 2019-06-11 10:37:46
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...