Lampang Cancer Hospital

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 หารือการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพ

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และคณะ ได้เข้าพบหารือกับนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 2 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562Date : 2019-12-02 08:35:20
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273