Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมหารือการตรวจราชการแบบ AFA

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการตรวจราชการแบบ AFA กับคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562Date : 2019-12-02 14:56:58
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273