Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมการตรวจราชการตามแนววิถีใหม่

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมประชุมหารือการตรวจราชการตามแนววิถีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยมีนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563Date : 2020-06-11 15:27:46
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273