Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมใจป้องกันไข้เลือดออกด้วยการทำ Big Cleaning Day

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แนวคิด “มะเร็งลำปางร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก” โดยจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย รวมทั้งการทำความสะอาดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เพื่อให้ 5ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของบุคลากร ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563Date : 2020-06-15 08:53:18
IP : 61.7.234.131

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273