Lampang Cancer Hospital
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

อมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง update cancer nursing 4.0 : cancer specialist & happy work place

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง update cancer nursing 4.0 : cancer specialist & happy work place รุ่นที่ 1 โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงค์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มเพิ่มทักษะและประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมอมรม 50 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการรายงานตัวชี้วัด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด ตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สกล แพทย์หญิงชุติมา กาญจวงศ์ โรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัยเขตสุขภาพที่1 ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการ และระบบรับ-ส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัยเขตสุขภาพที่ 1 ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการและระบบรับ-ส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงาน service plan สาขามะเร็ง และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม จำนวน 58 ราย ณ ห้องประชุม นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ร่วมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่2 รอบที่ 2 (กรณีปกติ)

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 รอบที่ 2 (กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลกลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 (กรณีปกติ) จังหวัดอุตรดิตถ์

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 (กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุการแพทย์
เวชภัณฑ์ และวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศวัสดุการแพทย์
วัสดุงานบ้าน - ครัว
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...