Lampang Cancer Hospital
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval kidney and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval kidney and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากแพทย์หญิงกรทิพย์ ผลโภค งานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์ศิรส จิตประไพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์ธนศักดิ์ ทองใบ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 100 คน ซึ่งการอบรมฯ จัดขึ้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผู้ป่วยและญาติ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณทางเดินหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

อบรมเสริมสร้างความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2562

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากร ได้แก่ นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย คุณยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แพทย์หญิงวาสนา คำผิวมา แพทย์หญิงเพ็ชรลดา ภิญโญเศรษฐ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน120 คน ซึ่งการอบรมฯจัดขึ้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น ณ ศูนย์วิจัยดอยพระบาท โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และการเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
วัสดุงานบ้าน - งานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายงานขออนุมัติขอซื้อวัสดุการแพทย์
ขออนุมัติกำเนินการจ้างทำ Software ระบบเครื่อข่ายโรงพยาบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อ ๕๖ (๒)(ค) ด้วยเงินบำรุง
รายงานขออนุมัติชื่อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ( เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ )
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างทำป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...