Lampang Cancer Hospital

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

แพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และประธานคณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาล (หลักสูตร 3 วัน) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง เขตบริการสุขภาพที่ 1 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลประคับประคอง โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 150 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561

วางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายพวงมาลาเจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) เพื่อสักการะและรำลึกถึงคุณงามความดี ผู้กอบกู้เอกราชนครลำปาง ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ศึกษาดูงานด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมพยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 18 คน ศึกษาดูงานด้านการพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561

อบรมเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และทันต่อวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดการอบรมฯแบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

อบรมทะเบียนมะเร็ง อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร จังหวัดอุตรดิตถ์” โดยได้รับเกียรติจาก นางมาลี โชคเกิด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นวิทยากรการอบรมฯดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคมะเร็ง และผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางสาธารณสุขในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน34 คน โดยมีกำหนดจัดการอบรมฯระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ

นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 กรณีปกติ โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเขาค้อ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

อบรมบริหารจัดการยาเคมีบำบัด

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมด้านการบริหารจัดการยาเคมีบำบัด ตามโครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล จัดโดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย แพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง และเภสัชกรหญิงสายฝน เตวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มาเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร อาคารรังสีรักษาและเลชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวนรุ่นละ 55 คน

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th