Lampang Cancer Hospital
-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ร่วมการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “Change & Collaboration for Sustainability” ทั้งนี้ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบนเวที Mini Stage เรื่อง ผลของการบีบลูกบอลต่อขนาดหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยคุณนิดา เมตจิตกุล และประเภท Poster Presentation โดยคุณดรุณี สินสุริยศักดิ์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 28 คน และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 คน ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ระหว่างวันที่ 11– 15 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ออกบูทความรู้โรคมะเร็ง วันสตรีสากล 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งในสตรี ตลอดจนสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จัดโดยเทศบาลนครลำปาง วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้ามิวเซียมลำปาง จังหวัดลำปาง

รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับการตรวจประเมินโรงอาหารและโรงครัว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อขอรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ประจำปี 2562 ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ญาติ ผู้เข้ารับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากการเกิดสารปนเปื้อนต่างๆ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และ โรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรโดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 130 คน ซึ่งการอบรมฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กรณีปกติ จังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 (กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และงานทะเบียนมะเร็ง
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุเป็นห้องคลังพัสดุ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนมะเร็ง
ห้องคลัง 2 รับเอกสาร ตั้งแตวันที่ 16-20 พย.61 ยืน 21 พย. พิจารณาผล 22 พย.61
ปรับปรุงคลังวัสดุ
แผนปี 62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารวันที่ 12-14 พย.61 ยื่นซอง 15 พย.61
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...