Lampang Cancer Hospital
ประกาศ
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
แจ้งเลื่อนการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
แมมโมแกรมปลอดภัย..ใครว่าน่ากลัว
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.อุตรดิตถ์

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมการตรวจราชการ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563

ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง จ.ตาก

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายแพทย์ ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ สำนักสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมใจป้องกันไข้เลือดออกด้วยการทำ Big Cleaning Day

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แนวคิด “มะเร็งลำปางร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก” โดยจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย รวมทั้งการทำความสะอาดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เพื่อให้ 5ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของบุคลากร ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทเอไอเอลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับ คุณอนันท์ ธรรมกูล และคุณจันจิรา ธรรมกูล เจ้าของสำนักงาน เอไอเอ ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ตัวแทนและพนักงาน ในการบริจาคไซริ้งค์ สำหรับให้อาหารทางสายยาง ทางจมูก จำนวน 115 อัน รวมมูลค่า 17,250 บาท เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีทีมพยาบาลงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 10 มิถุนายน2563

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
การขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากวัสดุต่างๆ
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศเพิ่มเติม รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273