Lampang Cancer Hospital
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

ทีมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด (Lung cencer treatment network) ร่วมประชุม และเป็นวิทยากร ในงาน “5th Lampang Cardiothoracic Surgery Meeting (LCTS)

ทีมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด (Lung cencer treatment network) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Seminar in Lung cencer Referral System” ในการประชุมวิชาการ “5th Lampang Cardiothoracic Surgery Meeting (LCTS) เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบการส่งต่อ และสามารถเชื่อมต่อกันทุกพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ - สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมิทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรม “สวดมนต์ และเจริญสมาธิ”

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “สวดมนต์ และเจริญสมาธิ” ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณะสุข ปี 2562 นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2562

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร และการศึกษาแนวโน้มอุบัติการณ์และอัตราตายโรคมะเร็งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยทั้ง 8 จังหวัด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็ง จำนวน 78 คน ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2562 ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านโรคมะเร็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มะเร็งลำปางและนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านโรคมะเร็งการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย งานทะเบียนมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยมีนายแพทย์นพปฎล พรรณราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ให้การต้อนรับในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

วางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ในภาคเช้า เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและภาคค่ำ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม จังหวัดลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 182 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัตถุไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ขออนุมัติดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 500mg/50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) (ค) ด้วยเงินบำรุง
ขออนุมัติดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) (ค) ด้วยเงินบำรุง
ขออนุมัติดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) (ค) ด้วยเงินบำรุง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้าน - งานครัว
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักรังสีการ แพทย์
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยนนักกายภาพบำบัด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...