Lampang Cancer Hospital
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

จัดโครงการ “Look Good Feel Better” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นเนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ภายใต้ชื่อ “Look Good Feel Better” นำโดยคุณรุจาภา ศรีสุรางค์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกรรมการโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมประกอบด้วย การสอนและสาธิตการโพกผ้า การแต่งหน้าเพื่อเสริมภาพลักษณ์ พร้อมมอบเครื่องสำอาง แก่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจ และสร้างความมั่นใจ แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 16 กันยายน 2562

สำรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในรงพยาบาล เนื่องจาก มีเครื่องมือแพทย์และระบบความปลอดภัยเป็นจำนวนมากตามมาตรฐานของการให้บริการแก่ผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นต้องทำการสำรวจประเมินระบบให้อยู่ในมาตรฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

อบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แก่อาสาสมัครชุมชนต้นแบบ

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยมีนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. อาสาสมัครและผู้นำชุมชน ในชุมชนบ้านต้นมื่น หมู่ 14 ตำบลพิชัยซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ ในการส่งเสริม ป้องกันโรคมะเร็ง รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (พิชัยโมเดล) ทั้งนี้เพื่อสร้างรูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยมีตัวแทนชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถดูแลและจัดการสุขภาพ ประชาชนในชุมชนต่อไป ณ บ้านต้นมื่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

รับมอบบริจาคเตียงผู้ป่วยและอาหารเสริมทางการแพทย์

พนักงานบริษัท ไฮ – เพอร์ฟอร์มานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท อีเอส อิเล็คทริค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย คุณปรมาภรณ์ พาศน์กุลชัย และคณะผู้ใจบุญ ได้บริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 3 หลัง และอาหารเสริมทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีแพทย์หญิงธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์ แพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ และทีมพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

นำเสนอผลงานวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประจำปี 2562 เรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2561 และการศึกษาต้นทุน ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยการฉายรังสีแปรความเข้ม โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เข้าร่วม 60 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นผู้วิพากษ์ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ในวันที่ 4 กันยายน 2562

ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง โดยมีนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีในองค์กร ผ่านกิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมทำบุญ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
สเปค Softcon
แผนเงินบำรุง 2562
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
วัสดุการแพทย์
เวชภัณฑ์ และวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการขึ้นรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ . ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...