Lampang Cancer Hospital

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

สนับสนุนผลผลิตสับปะรด

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง สนับสนุนซื้อสับปะรดจำนวน 1.5 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดลำปาง จากสถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยนำสับปะรดแจกให้กับผู้มาใช้บริการและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมให้แนวทางนำสับปะรดมาเป็นรายการอาหารว่างในการจัดการประชุม อบรม สัมมนาภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 19th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล (HACC : เชียงใหม่) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การเอกชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้ร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 17 ผลงาน และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวดรุณี สินสุริยศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ผลของการบีบลูกบอลต่อขนาดหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง” จากผลงานทั้งสิ้นกว่า 190 ผลงาน

สรพ.เยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ในโอกาสที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยคุณวรวรรณ ใหญ่มาก เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังติดตามด้านการดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ เพื่อรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก โดยได้รับเกียรติจากนายสุทัน ทาวงค์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายชุมพล กาไวย์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางเขมจิรา กออำไพ นางสาวอิฏฐวรา สำแดงสุข และนายไชยวัตน์ อินญาวิเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมเข้าเยี่ยมชม แนะนำ ติดตาม และประเมินโรงพยาบาลในงาน GREEN & CLEAN Hospital ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รวบรวมเงินสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือ เด็กชายบุญรักษา กาวิละพันธ์ อายุ 4 ปี ซึ่งกำพร้าทั้งบิดาและมารดา โดยเป็นบุตรของนางเกสรีพร กาวิละพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ที่ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวและไทรอยด์เป็นพิษ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนการศึกษาและทุนทรัพย์ในการยังชีพ เป็นจำนวนเงิน 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้กับคุณยายของเด็กชายบุญรักษา กาวิละพันธ์ และดร.ปรภูมิ อินจับ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่พริกวิทยา เป็นตัวแทนร่วมรับมอบเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเรื่อง “การฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)” ให้กับบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ประธานคณะกรรมการ PCT และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง รองประธานคณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ร่วมประชุมวิชาการ NPHC 2018

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมงานประชุมวิชาการ 4 th National Palliative and Hospice Care Conference “Sustainable Palliative Care : การดูแลประคับประคอง คุณภาพ..สู่ความยั่งยืน” ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “มือหมุน PVC” นำเสนอโดยนางเปรมจิตร วงศ์ษา นักกายภาพบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th