Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-
ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า
-

ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 (กรณีปกติ) โดยมีนายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางพร้อมใจสวดมนต์ไหว้พระก่อนปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ในช่วงเช้าก่อนการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์จตุพร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Advanced Course ) สำหรับนักบริบาลผู้สูงอายุติดเตียงและมีอุปกรณ์ รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้อบรมสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิงที่ซับซ้อนและผู้ป่วยระยะท้ายได้ และเป็นการเตรียมรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง การป้องกันโรคมะเร็งและ การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ณ โรงเรียนแม่มอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางขับเคลื่อนโครงการต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง

คณะกรรมการดำเนินโครงการต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง ในเขตตำบลพิชัย (Pichai Model) นำโดยแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา ประธานคณะกรรมการฯ เข้าปรึกษาหารือ คืนข้อมูล อุบัติการณ์โรคมะเร็งในตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน โครงการต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งกับทีมผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...