Lampang Cancer Hospital

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางโดยนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA forum เมื่อวันที่ 16 มีค 64

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์
ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมหารือเพื่อทำข้อตกลงการพัฒนางานทางวิชาการบริการ วิจัย และนวัตกรรม

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลับพะเยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านเชียงใหม่ ในการหารือเพื่อทำข้อตกลกร่วมมือระหว่างโรงพนาบาลมะเร็งลำปางกับมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลมะเร็งลำปางกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดภาคีความเข้มแข็งในการพัฒนางานวิชาการบริการ วิจัย และนวัตกรรม ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมดอกสัก โรงแรม เดอะ อิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7- 8 เมษายน 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมสรุปการตรวจราชการกรณีปกติ จ.พิษณุโลก

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) และคณะ ร่วมประชุมสรุปการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 2 โดยมีนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมิ่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนกรชุมชน "เบาใจไขชีวิต"

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล เรื่อง Law & Ethics เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ทางด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลใหม่ๆให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน ในวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งหนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273