Lampang Cancer Hospital
ประกาศ
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
แมมโมแกรมปลอดภัย..ใครว่าน่ากลัว
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

จัดโครงการ Palliative Care for Community Nurse

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการ Palliative Care for Community Nurse ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรโดย แพทย์หญิงน้ำทิพย์ อินทับ และคณะ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 50 คน ซึ่งการอบรมฯจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพุดซ้อน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางต้อนรับและดูแลการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับสูง

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการแทน ผู้อำนวยการ และนักบริบาล จากศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ในการเข้าฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุระดับสูง ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 – วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และพยาบาลพี่เลี้ยงนิเทศงานให้แก่นักบริบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางพัฒนาแกนนำสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ (Transformative learning) ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ ให้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย โดยวิทยากร ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย นักวิชาการศึกษา 9 ชช. ผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ 40 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care - Long Term Care - Palliative Care โดยจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Imtermediate Care) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรโดย ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
การขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากวัสดุต่างๆ
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุการแพทย์
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์, ซ่อมวาล์วไปป์ไลน์, จ้างติดออดเรียกสัญญาณ, จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดแบบปรับท่าด้วยไฟฟ้า, ซื้อวัสดุยานพาหนะ, จ้างปรับปรุงห้องตัดชิ้นเนื้อ, จ้างติดฟิล์มกรองแสง
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา, ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ (ปฎิบัติงานกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย) และ นักรังสีการแพทย์ (ปฎิบัติงานกลุ่มรังสีเวชศาสตร์นิวเคลียร์)
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ และ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273