Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บทบาทภารกิจ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และให้บริการระดับตติยภูมิด้านการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด ผ่าตัด รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน เชียงราย และจังหวัดพะเยา และเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัดทำทะเบียนโรคมะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th