ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน


โหลดเอกสาร
1.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2567
2.  แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570
3.  แผนเงินบำรุง ปี 2566 (ปรับครั้งที่ 2)
4.  อนุมัติปรับแผน รอบที่1/2566
5.  แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ 2566 - 2570
6.  แผนปฏิบัติราชการ รพ.มะเร็งลำปาง 2566 - 2570
7.  ความเชื่อมโยงโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
8.  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2566
10.  แผนปฏิบัติการ ปี 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2-2565
11.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2/2565
12.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2565 ปรับแผนรอบที่ 1/2565
13.  คู่มือคำรับรองฯ ปี 2565 - ฉบับปรับปรุง
14.  แผ่นพับยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 2563 - 2565
15.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2565
16.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2/2564
17.  อนุมัติปรับแผนเงินบำรุง 1/2564
18.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19.  แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2564
22.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน 2/2563)
23.  แผนที่ยุทธศาสตร์มะเร็งลำปาง 2563-2565
24.  แผนเงินบำรุง 2563 (ปรับแผน1/2563)
25.  แผนปฏิบัติการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26.  ความเชื่อมโยงแผนปฏิรูป/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27.  แผนปฏิรูปองค์กร (Roadmap Reform)
28.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29.  ฟอร์มแผนเงินบำรุง 2564
30.  คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31.  อนุมัติแผนเงินบำรุง 2563
32.  รพ.มะเร็งลำปาง แผนปฏิบัติการ 2562
33.  ปรับแผนเงินบำรุง 2562 (ครั้งที่ 1)
34.  แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
35.  ผู้รับผิดชอบตัวชีัวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี 2562
36.  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
37.  งบประมาณ 2562
38.  แผนเงินบำรุง มะเร็งลำปาง ปี 2562
39.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (แผนงาน โครงการ)
40.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชาการประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
41.  แผนงบประมาณ 2561
42.  แผนเงินบำรุง 2561
43.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560
44.  แผนเงินบำรุง 2560

Date : 2018-04-19 09:05:03

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273