Lampang Cancer Hospital

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการพัสดุ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ (ปฎิบัติงานกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย) และ นักรังสีการแพทย์ (ปฎิบัติงานกลุ่มรังสีเวชศาสตร์นิวเคลียร์)
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ และ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ เลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศเพิ่มเติม รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานเปล
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนพิการ)
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์(คนพิการ)

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273