รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ หรือ ชำนาญการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
แบบขอย้าย
แบบขอโอน
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินแลับัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสถิติถิ (เวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปวส)
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครพนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภส้ชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th