รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครพนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภส้ชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสม้ครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล
ขยายเวลาตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสม้ครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
แก้ไข บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปวส
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเภสัชกร

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273