Lampang Cancer Hospital

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานเปล
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนพิการ)
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการขึ้นรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ . ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผานการเลือกสรรเป็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักรังสีการ แพทย์
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยนนักกายภาพบำบัด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คนพิการ)

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...