รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปวส)
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครพนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภส้ชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสม้ครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล
ขยายเวลาตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รับสม้ครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
แก้ไข บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th