Lampang Cancer Hospital

รับสมัครงาน

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ขอแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศ รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
รับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์รังสีเทคนิค
รับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ใน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั้วไป
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช ปวส)
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักทรัพยากรบุคคล จพ.การเงินและบัญชี จพ. เครื่องคอมพิวเตอร์ พนง.ช่วยเหลือคนไข้ พนง.บริการเอกสารทั่วไป‏
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคและพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...