Lampang Cancer Hospital

รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯรตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศ รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ หรือชำนาญการ
ประกาศ รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฎิบัติการ หรือชำนาญการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินในตำแหน่งดังกล่าว
รับสมัครรังสีแพทย์ full time
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ขอแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศ รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
รับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์รังสีเทคนิค
รับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...