Lampang Cancer Hospital

ประกาศรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ (ปฎิบัติงานกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย) และ นักรังสีการแพทย์ (ปฎิบัติงานกลุ่มรังสีเวชศาสตร์นิวเคลียร์)


Date : 2020-08-13 13:47:34

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273