ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอม PAMTUM TL-5120 จำนวน 10 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณในโรงพยาบาล จำนวน 51 ต้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อสติกเกอร์ Direct Thermal ขนาด 70x20 mm จำนวน 200 ม้วน
ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว
ประการผู้ชนะ ยื่นเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะ ยื่นเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (โทรทัศน์ แบบ smart TV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 33 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ 1 ชั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุการแพทย์
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ 1 ชั้น จำนวน 720 ห่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ
ยกเลิก ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ จำนวน 33 ต้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจน้ำปรัลสภาพน้ำในระบบบำบัดบ้ำเสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการและวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ และวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial (Shock wave) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการและวัสดุสำนักงาน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 17 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PATSLIDE แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเกย์ออกซิเจนชนิดต่อถัง Oxygen Flowmeter with tool
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว ของหน่วยงานจ่ายกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกขนส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดมีการควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิดิจิตอล ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 อัน

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th