Lampang Cancer Hospital

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีรักษา
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานเปล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
ประกาศผลสอบตำแหนังพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตำแหน่งเภสัชกร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...