คู่มือบริการประชาชน

ข้อตกลง SLA
แบบฟอร์ม E: แผนการดำเนินงาน
การลงวันนัดให้ผู้ป่วยที่มีการประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อทาง SMS
การจองคิวตรวจสุขภาพและดูผลตรวจออนไลน์
การพัฒนารูปแบบการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนการส่องตรวจพิเศษโดยใช้ QR Code
การให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจ/รักษาด้วย I-131 ผ่าน Application LINE
การพัฒนาการเข้าถึงการบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ส่งตรวจจากโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดลำปาง
การส่งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรกonline
การพัฒนาการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ
เรื่องส่งผลการตรวจคัดกรอง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th