Lampang Cancer Hospital

คู่มือบริการประชาชน

แผนการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการให้และข้อตกลงการบริการ
ข้อตกลง SLA 64
แผนการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มกราคม 2564)
คู่มือให้บริการ การจองคิวตรวจสุขภาพและดูผลตรวจออนไลน์ (มกราคม 2564)
SLA 64OPD พัฒนาระบบจองคิวตรวจสุขภาพและดูผลตรวจออนไลน์ (มกราคม 2564)
การพัฒนารูปแบบการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนการส่องตรวจพิเศษโดยใช้ QR Code
การให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจ/รักษาด้วย I-131 ผ่าน Application LINE
การพัฒนาการเข้าถึงการบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ส่งตรวจจากโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดลำปาง
การส่งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรกonline
การพัฒนาการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ
เรื่องส่งผลการตรวจคัดกรอง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273