การให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจ/รักษาด้วย I-131 ผ่าน Application LINE


Date : 2020-02-17 08:32:17

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th