Lampang Cancer Hospital

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์
ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดประชุมคณะกรรมการ BCP

นายแพทย์วีรวัต อุครนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ประชุมคณะกรรมการBCP โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Business Continuity Plan for Emergency Infectious Disease - BCP) หลังจากประกาศแผน BCP เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2663 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 8 มกราคม 2564

ร่วมประชุมทางไกลบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และคณะ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อถ่ายทอดรูปแบบการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Business Continuity Plan for Emergency Infectious Disease - BCP) ร่วมกับโรงพยาบาลระดับ A และ S ในเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 8 มกราคม 2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการระบบบัญชาเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการระบบบัญชาเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการภ่วะฉุกเฉิน (EOC) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอและจังหวัด โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมหารือแนวทางและมาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค COVID – 19 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และสถานบริการ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 7 มกราคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประชุม Teleconference เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนการวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และคณะ ร่วมประชุม Teleconference เตรียมความพร้อมซ้อมแผนการวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ ( Business Continuity Planning : BCP) ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 5 มกราคม 2564

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครลูกจ้างร้านค้าสวัสดิการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273