Lampang Cancer Hospital
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม
-
ประกาศ
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยินดีอำนวยความสะดวก
-
ระเบียบการเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากสถานการณ์ COVID-19
-
แมมโมแกรมปลอดภัย..ใครว่าน่ากลัว
-
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เนื่องจากให้ความร่วมมือในการประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย ในงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
-

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย

แพทย์หญิงธันยภัทร พงษ์เลาหพันธ์ รักษาการในฐานะผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง/อสม.ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายในตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ขยายชุมชนต้นแบบ) จัดโดย งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยคัดเลือกตำบลพิชัยเป็นตำบลต้นแบบ โดยในปี 2562 จำนวน 3 ชุมชน จากจำนวน 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านฝายน้อย หมู่ 9 ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ 10 และชุมชนบ้านต้นมื่น หมู่ 14 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลจากการนิเทศติดตามผลดำเนินงานใน ปี 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 90 ของอาสาสมัครมีความรู้และทักษะในดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนที่ถูกต้อง ร้อยละ 81.43 มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่บ้าน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จึงได้ขยายชุมชนต้นแบบขึ้นอีกจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านต้นยาง หมู่ 4 ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ 5 และชุมชนบ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม.และอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมชน ชุมชนละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลพิชัยและส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและญาติ โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมอาสาสมัครชุมชนบ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 ณ ห้องประชุมจตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง,วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมอาสาสมัครชุมชนบ้านต้นยาง หมู่ 4 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมอาสาสมัครชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดโครงการเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ครั้งที่ 2

กลุ่มงานเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดประชุม “โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ครั้งที่ 2” (Second lung Cancer Treatment Network Conference) โดยมีแพทย์หญิงธันยภัทร พงษ์เลาหพันธ์ รักษาการในฐานะผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดอย่างต่อเนื่อง แก่หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อโครงการ "Robinson Lingerie Sharing" จากบริษัท โรบินสัน จำกัน (มหาชน) นำโดย คุณธงชัย พรมสวนา ผู้จัดการสาขาลำปาง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพิ่มเติม
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273