ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่

ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่

  • ยื่นหนังสือส่งมอบตัว ที่เคาน์เตอร์พยาบาลคัดแยก 

  • พยาบาลจุดคัดแยก ประเมินอาการ เบื้องต้น ตรวจสัญญาณชีพ ดูประวัติจากเอกสาร (กรณีมีอาการเสี่ยงต่อภาวะวิกฤติ จะส่งต่อไปให้ห้องสังเกตุอาการ)

  • ส่งตรวจสอบสิทธิ์การรักษา (ยกเว้นกรณีจ่ายเอง)

  • ทำประวัติและเปิดฐานข้อมูลที่เวชระเบียน

  • ส่งไปแผนกต่างๆ ที่เกียวข้อง (เช่น งานพยาบาลผู้ป่วยเคมี งานพยาบาลผู้ป่วยรังสีรักษา งานพยาบาลเวชศาสตร์นิวเคลียร์ งานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง ทันตกรรม เป็นต้น)
Date :

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th