ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Date : 2023-08-18 14:05:21

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th