ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
1.  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บก 06
2.  ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
3.  ร่างเอกสารประกวดราคา
4.  ร่างประกาศ

Date : 2024-05-28 19:49:43

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th