Lampang Cancer Hospital

รพ.มะเร็งลำปาง จัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้รับเคมีบำบัด

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานการพยาบาล ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสภาการพยาบาล , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลจังหวัด/ โรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพ 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 21 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน โดยภาคทฤษฎี 5 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และภาคปฏิบัติ 5 วัน แบ่งจำนวน 3 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...